GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Panels >> LAMP

Nainstalujte LAMP na Manjaro

LAMP znamená Linux, Apache, MySQL/MariaDB a PHP nebo Perl nebo Python. Pokud používáte Manjaro, můžete LAMP snadno nainstalovat na Manjaro.

Manjaro je jednou z nejčistších dostupných distribucí Linuxu. Pokud používáte Manjaro pro vývoj webu, můžete LAMP snadno nainstalovat na Manjaro Linux. Všechny požadované balíčky jsou již dostupné ve výchozích úložištích.

Nainstalujte LAMP na Manjaro

Před instalací jakéhokoli balíčku aktualizujte systém pomocí pacmana.

sudo pacman -Syu

Výše uvedený příkaz požádá o heslo sudo, zadá heslo a zkontroluje všechny dostupné aktualizace.

Nainstalujte Apache

Dále nainstalujte Apache. Apache je nejoblíbenější webový server a jeho rozsáhlá dokumentace pomáhá novým uživatelům jej snadno konfigurovat. V současné době je nejnovější stabilní verze Apache v2.4.46, která je k dispozici v úložišti Manjaro.

Můžete buď spustit instalační program softwaru GUI a vyhledat „apache“ a nainstalovat jej, nebo použít příkaz „pacman“ správce balíčků CLI.

Nebo použijte CLI k instalaci Apache –

sudo pacman -S apache

Je to jen malý balíček a bude nainstalován během několika sekund. Po dokončení instalace otevřete konfigurační soubor Apache, který existuje na /etc/httpd/conf/httpd.conf a zakomentujte následující řádek –

# LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
GUI text editor - mousepad
sudo mousepad /etc/httpd/conf/httpd.conf

CLI text editor - nano
sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Uložte prosím soubor a je to. Nyní můžeme povolit a spustit server apache pomocí následujícího příkazu –

sudo systemctl enable httpd
sudo systemctl restart httpd

Až budete hotovi, potvrďte to kontrolou stavu služby nebo návštěvou http://localhost v prohlížeči. Pokud se zobrazí následující stránka, znamená to, že server je plně funkční.

sudo systemctl status httpd

Důležité informace

Ve výchozím nastavení bude server poskytovat soubory v prohlížeči umístěném na „/srv/http“. Můžete jej změnit z konfiguračního souboru serveru nebo jej ponechat tak, jak je, pro snadnější použití. Další informace naleznete v příručce Apache pro nováčky.

Nainstalujte MySQL

MariaDB je výchozí implementace MySQL v Arch Linuxu. Chcete-li nainstalovat MariaDB, použijte následující příkaz –

sudo pacman -S mysql

Instalace vás vyzve k výběru poskytovatele MySQL. Stisknutím klávesy Enter vyberte výchozí úložiště, tj. MariaDB.

[[email protected] http]$ sudo pacman -S mysql
:: There are 2 providers available for mysql:
:: Repository extra
  1) mariadb
:: Repository community
  2) percona-server

Enter a number (default=1): 

Poté potvrďte instalaci stisknutím klávesy Enter.

[[email protected] http]$ sudo pacman -S mysql
:: There are 2 providers available for mysql:
:: Repository extra
  1) mariadb
:: Repository community
  2) percona-server

Enter a number (default=1): 
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) mariadb-10.5.5-2

Total Installed Size: 234.53 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n] 

Instalace může trvat 10 až 20 sekund, v závislosti na rychlosti vašeho internetu. Po dokončení začněte inicializací datového adresáře MariaDB pomocí následujícího příkazu –

sudo mysql_install_db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql

A to je vše. MariaDB je nainstalována na Manjaro. Pojďme jej povolit a spustit pomocí následujících příkazů –

sudo systemctl enable mysqld
sudo systemctl restart mysqld

Potvrďte instalaci kontrolou stavu služby –

sudo systemctl status mysqld

Požadovaný výstup –

[[email protected] http]$ sudo systemctl status mysqld
● mariadb.service - MariaDB 10.5.5 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2020-10-04 12:51:42 IST; 1min 2s ago
    Docs: man:mariadbd(8)
       https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Process: 13481 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 13482 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= ||  VAR=`cd /usr/bin/..; /usr/bin/galer>
  Process: 13508 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 13491 (mariadbd)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 9 (limit: 9446)
   Memory: 78.3M
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
       └─13491 /usr/bin/mariadbd

Oct 04 12:51:42 Manjaro mariadbd[13491]: 2020-10-04 12:51:42 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
Oct 04 12:51:42 Manjaro mariadbd[13491]: 2020-10-04 12:51:42 0 [Note] InnoDB: 10.5.5 started; log sequence number 4062669; tr>
Oct 04 12:51:42 Manjaro mariadbd[13491]: 2020-10-04 12:51:42 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /var/lib/mysql/ib_b>
Oct 04 12:51:42 Manjaro mariadbd[13491]: 2020-10-04 12:51:42 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
Oct 04 12:51:42 Manjaro mariadbd[13491]: 2020-10-04 12:51:42 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 201004 12:51:42
Oct 04 12:51:42 Manjaro mariadbd[13491]: 2020-10-04 12:51:42 0 [Note] Reading of all Master_info entries succeeded
Oct 04 12:51:42 Manjaro mariadbd[13491]: 2020-10-04 12:51:42 0 [Note] Added new Master_info '' to hash table
Oct 04 12:51:42 Manjaro mariadbd[13491]: 2020-10-04 12:51:42 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
Oct 04 12:51:42 Manjaro mariadbd[13491]: Version: '10.5.5-MariaDB' socket: '/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 Arch Linux
Oct 04 12:51:42 Manjaro systemd[1]: Started MariaDB 10.5.5 database server.
lines 1-25/25 (END)

Posledním krokem k dokončení nastavení MySQL je spuštění mysql_secure_installation pro nastavení hesla uživatele root a odebrání testovací databáze pro zabezpečení.

sudo mysql_secure_installation
[[email protected] http]$ sudo mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
   SERVERS IN PRODUCTION USE! PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none): 
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] Y
Enabled successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!


You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] n
 ... skipping.

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them. This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother. You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] Y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'. This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] Y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access. This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] Y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
 ... Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far
will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n] Y
 ... Success!

Cleaning up...

All done! If you've completed all of the above steps, your MariaDB
installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

A je to. Nyní se můžete přihlásit ke kořenovému uživateli MySQL a vytvářet nebo spravovat databáze z rozhraní příkazového řádku MySQL.

mysql -u root -p

V dalším tutoriálu vám ukážu, jak vytvořit uživatele MySQL, udělit oprávnění a vytvořit databáze v MySQL.

Nainstalujte PHP

Poslední částí LAMP je PHP. PHP 7 je již k dispozici v úložišti Manjaro. Chcete-li nainstalovat modul PHP a PHP Apache v Manjaro, použijte příkaz pacman –

sudo pacman -S php php-apache

Nastavte modul PHP Apache aktualizací několika položek v konfiguračním souboru Apache, který existuje na adrese /etc/httpd/conf/httpd.conf .

sudo mousepad /etc/httpd/conf/httpd.conf

Or

sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

Najděte a zakomentujte následující řádek v konfiguraci –

#LoadModule mpm_event_module modules/mod_mpm_event.so

Najděte a odkomentujte následující řádek v konfiguraci –

LoadModule mpm_prefork_module modules/mod_mpm_prefork.so

A na konec souboru přidejte následující řádky –

LoadModule php7_module modules/libphp7.so
AddHandler php7-script php
Include conf/extra/php7_module.conf

Nyní soubor uložte a ukončete. Restartujte server apache, abyste se ujistili, že jsou všechny konfigurace správně načteny.

sudo systemctl restart httpd

To je vše. PHP je nyní nainstalováno a nakonfigurováno pro použití s ​​webovým serverem Apache.

Chcete-li otestovat instalaci PHP, vytvořte soubor na adrese /srv/http/phptest.php a napište následující kód PHP –

<?php
phpinfo();
?>

Nyní otevřete tento soubor v prohlížeči návštěvou localhost/phptest.php .

S výše uvedenou sadou nástrojů byste měli být schopni bez problémů vyvíjet a testovat svou webovou aplikaci. Pokud chcete trochu snadněji pracovat s databázemi, můžeme to udělat instalací phpMyAdmin. Jedná se o systém správy databází založený na prohlížeči.

Jeho použití je přímočaré a lze jej nainstalovat na Manjaro během okamžiku.

Nainstalujte phpMyAdmin

phpMyAdmin je snadné používat grafické rozhraní k vytváření, mazání a aktualizaci databází.

sudo pacman -S phpmyadmin

phpMyAdmin vyžaduje povolená rozšíření PHP mysqli a PHP bz2. Upravte soubor php.ini a odkomentujte následující řádky, abyste povolili rozšíření –

extension=bz2
extension=mysqli

Nyní soubor uložte a zavřete.

V jiných distribucích Linuxu phpMyAdmin ve výchozím nastavení funguje na http://localhost/phpmyadmin ale v Manjaro budeme muset ručně nakonfigurovat server apache, aby na této adrese obsluhoval phpMyAdmin.

Vytvořte konfigurační soubor Apache pro phpMyAdmin.

sudo mousepad /etc/httpd/conf/extra/phpmyadmin.conf

A vložte do souboru následující konfigurace –

Alias /phpmyadmin "/usr/share/webapps/phpMyAdmin"
<Directory "/usr/share/webapps/phpMyAdmin">
DirectoryIndex index.php
AllowOverride All
Options FollowSymlinks
Require all granted
</Directory>

Alias ​​odkazuje na webovou adresu, kde bude sloužit phpMyAdmin, a adresář je umístění phpMyAdmin. Uložte soubor a zavřete jej.

Nyní budeme muset přidat výše uvedený konfigurační soubor do hlavní konfigurace Apache, abychom jej povolili. Otevřete konfiguraci apache a vložte adresu konfigurace phpMyAdmin.

sudo mousepad /etc/httpd/conf/httpd.conf

Vložte následující řádek na konec souboru.

Include conf/extra/phpmyadmin.conf

Po dokončení restartujte server apache –

sudo systemctl restart httpd

To je vše! Nyní navštivte http://localhost/phpmyadmin a přihlaste se do databáze pomocí přihlašovacích údajů, které jste vytvořili výše.

Shrnutí

Abychom to shrnuli, v tomto článku jsme úspěšně nainstalovali LAMP v Manjaro a nastavili phpMyAdmin pro snadnou správu databází v našem systému. Alternativně lze také použít DBeaver ke grafické správě databází. DBeaver je bezplatný a open source nástroj pro správu MySQL a dalších populárních databázových systémů, jako je Microsoft SQL, Oracle, SQL lite, PostgreSQL a mnoho dalších.

Pokud narazíte na nějaké potíže s tímto článkem, dejte mi vědět v sekci komentářů níže.


LAMP
 1. Jak nainstalovat Apache na CentOS 8

 2. Nainstalujte Apache na Debian 10

 3. Jak nainstalovat LAMP Apache, MySQL, PHP v Ubuntu 22.04

 1. Jak nainstalovat Apache na Ubuntu 18.04

 2. Jak nainstalovat Apache na Ubuntu 20.04

 3. Jak nainstalovat Apache na CentOS 7

 1. Jak nainstalovat Apache na CentOS 8

 2. Jak nainstalovat Apache na Debian 9

 3. Jak nainstalovat LAMP Server na Debian 11