GNU/Linux >> Znalost Linux >  >> Linux

Jak vytvořit uživatele Linuxu pomocí Ansible

Ansible je nástroj pro poskytování, správu konfigurace a nasazení aplikací s otevřeným zdrojovým kódem umožňující infrastrukturu jako kód. Běží na mnoha systémech podobných Unixu a může konfigurovat systémy podobné Unixu i Microsoft Windows.

Předpoklady

Abyste mohli postupovat podle tohoto průvodce, potřebujete následující:

 • python nainstalovaný v místním systému
 • Python pip nainstalován
 • Ansible nainstalován lokálně

Kroky

 1. Instalovat závislosti
 2. Vygenerujte heslo pomocí balíčku passlib
 3. Vytvořte příručku definující požadované úkoly
 4. Celou příručku

1. Instalovat závislosti

Aby to fungovalo, potřebujeme ansible a balíček passlib.

Nainstalujte balíček ansible passlib:

sudo pip install passlib

Nainstalujte ansible

sudo pip install ansible

2. Vygenerujte heslo pomocí balíčku passlib

Ansible přidá heslo tak, jak je pro uživatele. Heslo je zašifrováno, takže výchozí heslo nebude fungovat.

Získejte zašifrované heslo pomocí tohoto příkazu:

python -c "from passlib.hash import sha512_crypt; import getpass; print(sha512_crypt.using(rounds=5000).hash(getpass.getpass()))"

Výstup:

➜ python -c "from passlib.hash import sha512_crypt; import getpass; print(sha512_crypt.using(rounds=5000).hash(getpass.getpass()))"

Password:
$6$8IAGh7Gu2ugAB.sF$zHldDAEBMoiFUPq2RsGpQ.TRwbPOz3/S5ATs5TbfWDLypYjLGfKN8SNxu1Sx5nNfzQgDJqBh37jT9ln7EIHcq0

3. Vytvořte ansible playbook definující požadované úkoly

Nyní, když jsou nainstalovány všechny závislosti, pojďme definovat naši příručku.

Nejprve musíte definovat název, hostitele a další informace, jako jsou proměnné:

- name: Create user on a linux server
 hosts: remote-server
 become: yes
 gather_facts: false
 vars:
  - user: <username here>
  - password: <Password hash generated>

Další část je určena pro úkoly.

Přípustný úkol vytvořit uživatele linuxu

Protože chceme vytvořit uživatele, použijeme ansible user modul. Více o uživatelském modulu naleznete zde.

Tato úloha vytvoří uživatele se zadaným name a password které budou interpolovány z proměnných definovaných dříve:

- name: Create a login user
 user:
  name: "{{ user }}"
  password: "{{ password }}"
  groups:
   - wheel
  state: present

Volitelné:Možnost přidat veřejný klíč k autorizovaným_klíčům pro uživatele

Abychom umožnili přihlášení na server bez hesla, můžeme přidat náš veřejný ssh klíč k autorizovaným klíčům na serveru. K tomu se používá modul ansible authorised_key.

- name: Add public key to authorized_keys
 authorized_key:
  user: "{{ user }}"
  state: present
  key: "{{ lookup('file', '~/.ssh/id_rsa.pub') }}"

Volitelné:Možnost zakázat přístup root ssh

Dalším krokem je odepřít přihlášení root přes ssh. Je dobrým zvykem umožnit přihlášení uživatelům bez oprávnění root. Používáme lineinfile modul, který zajistí, že v zadaném souboru bude přítomen konkrétní řádek. Pro shodu řádku používáme regulární výraz.

- name: Deny root from logging in
 ansible.builtin.lineinfile:
  dest: /etc/ssh/sshd_config
  regexp: '^(#)?PermitRootLogin \w*$'
  line: 'PermitRootLogin no'
  state: present

Volitelné:Možnost přidat uživatele do seznamu povolených uživatelů

Dobrým bezpečnostním postupem je umožnit přihlášení do systému pouze určeným uživatelům. Tento úkol to udělá.

- name: Allow specific users to log in
 ansible.builtin.lineinfile:
  dest: /etc/ssh/sshd_config
  regexp: '^AllowUsers'
  line: 'AllowUsers {{ user }}'
  state: present

Volitelné:Přidejte uživatele do souboru sudoers, aby mohli spouštět příkazy sudo:

Pokud chcete, aby vytvořený uživatel spustil příkaz sudo bez výzvy k zadání hesla, zahrňte tuto úlohu.

Zde používáme lineinfile modul k vyhledání regulárního výrazu vyhovujícího uživateli a poté ověření, že vše funguje podle očekávání pomocí příkazu visudo -cf %s :

- name: Add {{ user }} to sudoers file
 ansible.builtin.lineinfile:
  path: /etc/sudoers
  regexp: '^{{ user }}'
  line: '{{ user }} ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'
  validate: 'visudo -cf %s'

4. Celá příručka

Takto bude vypadat celý playbook. Uložte tento obsah do .yaml nebo .yml soubor. V mém případě create-user.yaml :

---
- name: Create user on a linux server
 hosts: remote-server
 become: yes
 gather_facts: false
 vars:
  - user: user1
  - password: $6$8IAGh7Gu2ugAB.sF$zHldDAEBMoiFUPq2RsGpQ.TRwbPOz3/S5ATs5TbfWDLypYjLGfKN8SNxu1Sx5nNfzQgDJqBh37jT9ln7EIHcq0
 tasks:
   - name: Create a login user
    user:
     name: "{{ user }}"
     password: "{{ password }}"
     groups:
      - wheel
     state: present

   - name: Add public key to authorized_keys
    authorized_key:
     user: "{{ user }}"
     state: present
     key: "{{ lookup('file', '~/.ssh/id_rsa.pub') }}"

   - name: Deny root from logging in
    ansible.builtin.lineinfile:
     dest: /etc/ssh/sshd_config
     regexp: '^(#)?PermitRootLogin \w*$'
     line: 'PermitRootLogin no'
     state: present

   - name: Allow specific users to log in
    ansible.builtin.lineinfile:
     dest: /etc/ssh/sshd_config
     regexp: '^AllowUsers'
     line: 'AllowUsers {{ user }}'
     state: present

   - name: Add {{ user }} to sudoers file
    ansible.builtin.lineinfile:
     path: /etc/sudoers
     regexp: '^{{ user }}'
     line: '{{ user }} ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL'
     validate: 'visudo -cf %s'

5. Spuštění příručky

Nyní, když máme playbook vytvořený v souboru create-user.yaml v aktuálním adresáři musíme poskytnout soubor hosts, který bude definovat připojení k našemu serveru. Z definice playbooku definujeme náš server jako remote-server . Nyní to přidejte do souboru hosts.

Vytvořte soubor hosts.yaml s následujícím obsahem definujícím remote-server :

all:
 hosts:
  remote-server:
   ansible_ssh_host: 138.68.150.24
   ansible_ssh_user: root

Nyní musíme vyvolat ansible-playbook příkaz takto:

ansible-playbook -i hosts.yaml create-user.yaml -vv

Ve výše uvedeném příkazu -i určuje soubor inventáře. -vv umožňuje upovídanost.

Toto je výstup z mého serveru:

➜ ansible-playbook -i hosts.yaml create-user.yaml -vv
ansible-playbook [core 2.11.1]
 config file = None
 configured module search path = ['/Users/citizix/.ansible/plugins/modules', '/usr/share/ansible/plugins/modules']
 ansible python module location = /usr/local/lib/python3.9/site-packages/ansible
 ansible collection location = /Users/citizix/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
 executable location = /usr/local/bin/ansible-playbook
 python version = 3.9.5 (default, May 4 2021, 03:36:27) [Clang 12.0.0 (clang-1200.0.32.29)]
 jinja version = 2.11.3
 libyaml = False
No config file found; using defaults
redirecting (type: modules) ansible.builtin.authorized_key to ansible.posix.authorized_key
Skipping callback 'default', as we already have a stdout callback.
Skipping callback 'minimal', as we already have a stdout callback.
Skipping callback 'oneline', as we already have a stdout callback.

PLAYBOOK: create-user.yaml *********************************************************************************************************************************************************************************
1 plays in create-user.yaml

PLAY [Create user on a linux server] ***********************************************************************************************************************************************************************
META: ran handlers

TASK [Create a login user] *********************************************************************************************************************************************************************************
task path: /Users/citizix/projects/ansible/create-user.yaml:9
changed: [remote-server] => {"ansible_facts": {"discovered_interpreter_python": "/usr/libexec/platform-python"}, "changed": true, "comment": "", "create_home": true, "group": 1000, "groups": "wheel", "home": "/home/rocky", "name": "rocky", "password": "NOT_LOGGING_PASSWORD", "shell": "/bin/bash", "state": "present", "system": false, "uid": 1000}

TASK [Add public key to authorized_keys] *******************************************************************************************************************************************************************
task path: /Users/citizix/projects/ansible/create-user.yaml:17
redirecting (type: modules) ansible.builtin.authorized_key to ansible.posix.authorized_key
changed: [remote-server] => {"changed": true, "comment": null, "exclusive": false, "follow": false, "key": "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQC6gM14zM0+L+ERQFVFYbHBAjtyghKKx/N+qsFXxrcJqVqsyn1lp/erPqg3g6WSu/bwiAB+E22RyG9icS7Td8ssWi9vDE73DHgC5NGLm4KeP2FospEFjY6v8XVjkwQZJ+8YyCfXJ4E5cm0FGKZREakDlYeaonTaIjxkXlsZB3Yl93+KZvZ0g1WiBOU6N6NWpEQVvxYccWK4+EuQiCryELL0o4dCNrwLaYOyv/NbSYQ09m3+mvN0VRnTzo7qSOqy1U6oCVA9bhd+tRyoUsUqp3Up8jdfzEGfWr/Pqskjtl8YXySPHLEROXX/Om4AyT62EQxcPMzedPJ6HGLHnlk4EO9cBLawymdWO7AlghujksVBu9S+alOkAmJkkPzeq76WOjCTmoNxlQmEDlucukiujfWKl4hACdNVtARptvuc5+4uMYA4j4Ql+XtQ964UQa4HiGiNpoiDegzDq9GMEsQW4W5frRuOIm4R7thYGatRBkNFw+uemE5HclF8LXOuPkShhFqpDPgI1oH99covroXggV8/ovEf9ZSoshNLMHX5kXWGAWF983Cn2N5RpmqN8rfcGVq6C93njExvHDfl7bHkhT10axOLV/V4vX4lSktWVV4//vq2wMQLi5F1l7ai8scA3eYeSaWnDaJj2jnz6V5JBOPIOH/3lf7qq4oquZhmuWq3w== citizix", "key_options": null, "keyfile": "/home/rocky/.ssh/authorized_keys", "manage_dir": true, "path": null, "state": "present", "user": "rocky", "validate_certs": true}

TASK [Deny root from logging in] ***************************************************************************************************************************************************************************
task path: /Users/citizix/projects/ansible/create-user.yaml:23
changed: [remote-server] => {"backup": "", "changed": true, "msg": "line replaced"}

TASK [Allow specific users to log in] **********************************************************************************************************************************************************************
task path: /Users/citizix/projects/ansible/create-user.yaml:30
changed: [remote-server] => {"backup": "", "changed": true, "msg": "line added"}

TASK [Add my pub key to authorized_keys] *******************************************************************************************************************************************************************
task path: /Users/citizix/projects/ansible/create-user.yaml:37
ok: [remote-server] => {"changed": false, "comment": null, "exclusive": false, "follow": false, "key": "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAACAQC6gM14zM0+L+ERQFVFYbHBAjcsTGZKKx/N+qsFXxrcJqVqsyn1lp/erPqg3g6WSu/bwiAB+E22RyG9icS7Td8ssWi9vDE73DHgC5NGLm4KeP2FospEFjY6v8XVjkwQZJ+8YyCfXJ4E5cm0FGKZREakDlYeaonTaIjxkXlsZB3Yl93+KZvZ0g1WiBOU6N6NWpEQVvxYccWK4+EuQiCryELL0o4dCNrwLaYOyv/NbSYQ09m3+mvN0VRnTzo7qSOqy1U6oCVA9bhd+tRyoUsUqp3Up8jdfzEGfWr/Pqskjtl8YXySPHLEROXX/Om4AyT62EQxcPMzedPJ6HGLHnlk4EO9cBLawymdWO7AlghujksVBu9S+alOkAmJkkPzeq76WOjCTmoNxlQmEDlucukiujfWKl4hACdNVtARptvuc5+4uMYA4j4Ql+XtQ964UQa4HiGiNpoiDegzDq9GMEsQW4W5frRuOIm4R7thYGatRBkNFw+uemE5HclF8LXOuPkShhFqpDPgI1oH99covroXggV8/ovEf9ZSoshNLMHX5kXWGAWF983Cn2N5RpmqN8rfcGVq6C93njExvHDfl7bHkhT10axOLV/V4vX4lSktWVV4//vq2wMQLi5F1l7ai8scA3eYeSaWnDaJj2jnz6V5JBOPIOH/3lf7qq4oquZhmuWq3w== [email protected]", "key_options": null, "keyfile": "/home/rocky/.ssh/authorized_keys", "manage_dir": true, "path": null, "state": "present", "user": "rocky", "validate_certs": true}

TASK [Add rocky to sudoers file] ***************************************************************************************************************************************************************************
task path: /Users/citizix/projects/ansible/create-user.yaml:43
changed: [remote-server] => {"backup": "", "changed": true, "msg": "line replaced"}
META: ran handlers
META: ran handlers

PLAY RECAP *************************************************************************************************************************************************************************************************
remote-server       : ok=6  changed=5  unreachable=0  failed=0  skipped=0  rescued=0  ignored=0

Linux
 1. Jak vytvořit více uživatelských účtů v Linuxu

 2. Jak vytvořit uživatele Sudo v Rocky Linux 8

 3. Linux / UNIX :Jak vytvořit rozšířený oddíl pomocí fdisk

 1. Jak vytvořit fyzický svazek v Linuxu pomocí LVM

 2. Jak vytvořit řídké soubory v Linuxu pomocí příkazu „dd“.

 3. Jak vytvořit uživatele v linuxu pomocí pythonu

 1. Jak vytvořit a odstranit uživatelskou skupinu v Linuxu

 2. Jak ručně vytvořit uživatelský účet Linux

 3. Jak vytvořit snímky systému souborů pomocí příkazu Snapper v systému Linux